Hoveddel Side topp

NTFs lover

LOV FOR NORGES TENNISFORBUND

 Stiftet 25. juni 1909, med senere endringer av forbundsstyret 8. mars 2016 i henhold til fullmakt av 25. oktober 2015 fra forbundstinget, godkjent av NIF 14. september 2016.


I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1)       Norges Tennisforbunds formål er å fremme tennisidretten og paddletennisidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

(2)       Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.


§ 2 Organisasjon

(1)       Norges Tennisforbund (NTF) er en sammenslutning av alle klubber som organiserer tennisidretten og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Klubbene kan organiseres i regioner.

(2)       NTF er medlem av NIF og International Tennis Federation (ITF) og Tennis Europe (TE), og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for NTF uavhengig av hva som måtte stå i NTFs egen lov.

(3)       Opptak av nye idretter samt endring av NTFs navn, må godkjennes av Idrettsstyret. Idrettsstyret avgjør om den nye aktiviteten er forenlig med NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan NTF fremme forslag om opptak av den nye idretten på Idrettstinget.

(4)       Alle klubber tilsluttet NTF plikter å overholde NIFs og NTFs regelverk, sikkerhetsforskrifter og vedtak

(5)       Ethvert samarbeid med profesjonell tennis må skje i samsvar med ITFs og TEs bestemmelser, og etter forutgående godkjennelse av NTFs styre. NTF kan i den forbindelse stille bestemte vilkår for slik godkjennelse. NTF er undergitt de til enhver tid gjeldende bestemmelser fra NIF, ITF og TE. Samarbeid med idrettsorganisasjoner utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av NTF.

(6)       Regioner
En region er en sammenslutning av klubbene innen ett eller flere fylker. Regionene organiserer egne aktiviteter. Regionene skal ha egne lover som er i samsvar med NIFs lovnorm og som er godkjent av Idrettsstyret. Det skal før godkjenning finner sted innhentes uttalelse fra NTF. Regionene skal ha eget styre som velges av regionstinget. Regionsting skal avholdes årlig. Referat fra regionstinget skal sendes NTF innen 14 dager etter regionstinget. Regioner som ikke har sendt inn referat til NTFs styre innen 1. juni har ikke stemmerett på forbundstinget.


§ 3 Oppgaver og myndighet

(1)       NTF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer tennisidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.

(2)       NTF er den høyeste faglige myndighet på tennisidrettens område. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter tennisidretten med følgende unntak:

a) spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener
b) spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener
c) økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at NTF selv iverksetter kontrollrutiner,
d) internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.

(3)       Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av NTF.


§ 4 Medlemskap

(1)       Alle klubber som organiserer tennisidretten og er medlem av NIF, har rett til å bli medlemmer i NTF.
(2)       Søknad om medlemskap sendes NTF via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.
(3)       Ingen kan tas opp som medlem av klubb tilsluttet NTF uten at økonomiske forpliktelser til andre klubber eller organisasjonsledd er gjort opp.


§ 5 Kontingent/avgifter

(1)       Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine klubber.
(2)       Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på NTFs ting. NTFs styre kan frata klubber som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, medlemskapet i NTF, og anbefale overfor NIF at klubben fratas medlemskap i NIF, jf. NIFs lov § 10-2 (3).


II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 6 Kjønnsfordeling

(1)       Ved valg/oppnevning av styre, råd utvalg/komité mv. og ved representasjon til NTFs ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)       Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter tinget sende ut innkalling til ekstraordinært ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)       Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

(4)       Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt ting eller foreta ny oppnevning.

(5)       Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter tinget. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.


§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)       For å ha stemmerett og være valgbar, må man ha fylt 15 år, vært medlem av en klubb tilsluttet NTF i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene jf. NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2)      En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i NTF: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(3)       Forslagsrett:

a) Styret i NTF har forslagsrett til og på forbundstinget.

b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd (region/klubb) har forslagsrett til forbundstinget, og dets representant(er) har forslagsrett på forbundstinget.

c) Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 15 (4), har forslagsrett til forbundstinget i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på forbundstinget innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(4)      Talerett:

a) Revisor har talerett på forbundstinget i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

b) Representant fra NIF har talerett på forbundstinget.


§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)       En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i NTF eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)       En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)      Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4)       Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.

(5)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6)      Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.


§ 9 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til NTF

(1)       En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)       Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4)       Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.


§ 10 Inhabilitet

(1)       En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i NTF er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken,

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)       Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3)       Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i NTF.

(4)       Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5)       Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)       I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)       I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.


§ 11 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)       Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i NTF vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)       Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3)       Det skal føres protokoll fra styremøter.


§ 12 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1)       Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)       Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)       Godtgjørelse til styret og generalsekretær skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.


III. ØKONOMI


§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1)       NTF er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsloven og revisorloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

(2)       NTF skal engasjere statsautorisert/registrert revisor og velge en kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av § 21.

(3)       Bankkonti skal være knyttet til NTF og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4)       På NTFs ting skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet og et langtidsbudsjett på minst to år. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. Siden NTF ikke avholder ordinært forbundsting hvert år, skal styret fastsette årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og fremlegge disse på ledermøter eller tilsvarende i perioden mellom tingene.

(5)       Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer og generalsekretæren.

(6)       NTF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. NTF kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra NTF og beslutning fra Idrettsstyret.

(7)       Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til NTFs størrelse eller virksomhet, skal vedtas av forbundstinget.IV. TING, STYRE, UTVALG MV. 


§ 14 Forbundstinget

(1)       NTFs høyeste myndighet er forbundstinget som avholdes annethvert år innen utgangen av november måned.

(2)       Tinget innkalles av NTFs styre med minst fem måneders varsel til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på NTFs internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest seks uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til forbundstinget må være gjort tilgjengelig senest to uker før tinget.

(3)       Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4)       Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5)       På forbundstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigete representantene vedtar det ved godkjenning av saklisten.


§ 15 Representasjon på forbundstinget

(1)       På forbundstinget møter med stemmerett:

a) NTFs styre.

b) Representanter fra klubber og regioner etter følgende skala:

 Klubbenes representanter beregnes på bakgrunn av det totale antall medlemmer den enkelte klubb har etter følgende skala:

 Inntil 200 medlemmer 1 representant, 201-400 medlemmer 2 representanter, og over 400 medlemmer 3 representanter.

 Regionene har representasjon etter følgende skala forutsatt at de oppfyller kravene i § 2 (6):

 Til og med 10 klubber 1 representant, 11-20 klubber 2 representanter, 21-30 klubber 3 representanter , 31-40 klubber 4 representanter, 41-50 klubber 5 representanter, 51 og flere 6 representanter.

 Hver representant har en (1) stemme.

 Klubber kan bare la seg representere av egne medlemmer. Klubber som ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor NTF innen tingets avholdelse, har ikke stemmerett, jfr. § 5 (2). Representanter skal ha skriftlig fullmakt fra det organisasjonsledd de representerer.

(2)       Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

(3)       Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av forbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

(4)       Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komitéens arbeidsområde

a) Ledere i faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte.

b) Kontrollkomiteens medlemmer

c) Valgkomiteens medlemmer

d) Revisor

e) Lovutvalgets medlemmer

f) En representant fra Norske Tennisveteraner (NTV).


§ 16 Ledelse av forbundstinget

Tinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller referent behøver å være valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

                               
17 Forbundstingets oppgaver

Forbundsstinget skal:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle beretning for forbundet.
 5. Behandle forbundets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette kontingent og avgifter.
 8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
 9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskap.
 10. Foreta følgende valg

  a) President og visepresident

  b) Fem styremedlemmer og to varamedlemmer.

  c) Kontrollkomité med leder, to medlemmer og to varamedlemmer

  d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

  e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

  f) Lovutvalg med leder, to medlemmer og to varamedlemmer

  g) Disiplinær- og sanksjonsutvalg med leder og to medlemmer

  h) Hedersmerkekomité med to medlemmer og et varamedlem

President og visepresident velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølge i forhold til stemmetall.

§ 18 Stemmegivning på forbundstinget

(1)       Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

2)       Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3)       Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)       Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(5)       For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 6 til 9.


§ 19 Ekstraordinært forbundsting

(1)       Ekstraordinært forbundsting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak av NTFs ting.

b) Vedtak av NTFs styre.

c) Vedtak av Idrettstinget eller Idrettsstyret.

d) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste forbundsting representerte ¼ av de stemmeberettigede representanter.

(2)       Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.

(3)       Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forbundets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(4)       Et ekstraordinært forbundsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5)       Et ekstraordinært forbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære forbundstinget.

(6)       Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
 

§ 20 NTFs styre
(1)       Forbundet ledes og forpliktes av forbundsstyret som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene. Forbundsstyret tiltrer dagen etter at forbundstinget er avholdt. Det avgående styre skal innen 8 dager etter tinget ha overlevert alle forbundets eiendeler til det nye styret. Forbundsstyret kan ansette daglig leder for forbundets administrasjon og for øvrig ansette det personale som er nødvendig for å ivareta forbundets daglige drift.

(2)       Forbundsstyret skal bl.a.:

a) Iverksette forbundstingets og NIFs vedtak og bestemmelser.

b) Forestå forbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige myndighet. Forbundsstyret kan oppnevne et arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide retningslinjer for dette.

c) Påse at forbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at forbundet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

d) Arbeide med saker som er nevnt i § 3.

e) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse.

(3)       Forbundsstyret skal avholde møter når presidenten bestemmer det eller et flertall av styremedlemmer forlanger det.

(4)       Til forbundsstyrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt særforbunds styre når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale særforbundets styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

(5)       Forbundsstyret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater til internasjonale særforbunds styre og underliggende komitéer.

(6)       I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre, skal styret diskutere forbundets standpunkt i internasjonale idrettspolitiske saker.


§ 21 Faste komiteer

(1)       Kontrollkomité

a) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med forbundets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at forbundets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med forbundets lov og beslutninger fattet av forbundstinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at forbundets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

b) Kontrollkomiteen skal påse at forbundets regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for forbundets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere forbundets finansielle stilling, forvaltning og drift.

c) Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har utført der den finner det hensiktsmessig.

d) Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til forbundstinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/ årsregnskapene og forbundets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.

e) Siden NTF ikke har ting hvert år, skal kontrollkomiteen avgi en beretning til hvert enkelt årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til forbundsstyret og revisor.

f) Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor.

(2)       Valgkomité:
Valgkomiteen velges på forbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

(3)       Lovutvalg som behandler innkomne forslag til endring av forbundets lov, og avgir innstilling herom til tinget gjennom forbundsstyret. Lovutvalget påser at forbundets spilleregler alltid er i overensstemmelse med ITFs regler og norsk idrettslovverk.

(4)       Disiplinær og sanksjonsutvalg

(5)       Hedersmerkekomité.
Til fagkomitéers møter innkalles norsk medlem av internasjonalt særforbunds tilsvarende komitéer. Disse møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett.


V. ØVRIGE BESTEMMELSER


§ 22 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12, og reglement for NTFs disiplinær og sanksjonsutvalg.


§ 23 Avtaler og samarbeid mellom forbundet og næringslivet
Avtaler og samarbeid mellom forbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13.


§ 24 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter
Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.


§ 25 Bestemmelser om konkurranseforbud
Idrettsstyret og NTFs styre kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn.


§ 26 Internasjonal representasjon

Ingen spiller kan delta i turneringer i utlandet eller på annen måte representere forbundet i Norge eller utlandet uten NTFs styres samtykke. Slikt samtykke bør ikke nektes uten at det foreligger saklig grunn. Saklig grunn kan for eksempel være knyttet til vedkommende spillers opptreden ved turnering i Norge eller utenlands eller lignende forhold.

§ 27 Lovendring

(1)       Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært forbundsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2)       Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av forbundet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3)       I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4)       Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av forbundet selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.


§ 28 Oppløsning – Sammenslutning – utmelding

 • (1)       Forslag om oppløsning av forbundet må først behandles på ordinært forbundsting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært forbundsting tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

  (2)       Ved oppløsning eller annet opphør av forbundet, tilfaller forbundets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved utmelding eller tap av medlemskap tilfaller forbundets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler.

  (3)       Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 27.

 

NTFs TURNERINGSREGLEMENT

NTFs turneringsreglement finner du her.

REGLEMENT FOR NTFs DISIPLINÆR- OG SANKSJONSUTVALG

Reglementet for NTFs Disiplinær- og sanksjonsutvalg finner du her.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn